Author: admin

De Comité vun der Elterevereenegung Helperknapp

  Den 2.Oktober 2019 ass d’Elterevereenegung Helperknapp gegrënnt ginn. De Comité vun der néier Elterevereenegung zielt net manner wéi 22 Memberen. Néien Comité (op der Foto feelen d’Tania Jacoby an de Luc Lanser) Memberen vum Comité Curado Nadine, Brouch Dimmer-Brandenbourger Sandra, Tuntange Dondelinger-Migeon Magali, Hollenfels Erpelding-Rietsch Myriam, Tuntange Göhlhausen-Wampach Sandra, Buschdorf Jacoby Tania, Boevange/Attert Kayser Jeff, Tuntange Kemp Stéphanie, Boevange/Attert Kreins-Menster Anne, Grevenknapp Lanser Luc, Brouch Leurart Ann, Buschdorf Livingstone Liane, Tuntange Mousel-Elsen Claude, Buschdorf Muller Fabienne, Brouch Origer Sylvia, Buschdorf Reinard Jeff, Tuntange Schengen Nancy, Boevange/Attert Scholtes Luc, Brouch Seil Olivier, Tuntange Sousa Daniela, Boevange Turmes-Frising Nadine, Hollenfels...

Read More