éischt konstruktiv Gespräicher EV Béiwen – EV Téinten-Simmern

Mëttwochs, den 13. Juni 2018 hun sech d’Elterevereenegung Téinten-Simmern an d’Elterevereenegung Béiwen zesummen un een Dësch gesaat an konkret d’Thema Fusioun vun deenen zwou Associatiounen ugeschwaat. Et as een sech eenz dass een am Wuel vun de Kanner vun eiser neier Gemeng Helperknapp an dem zukünftegen Bau vun enger Zentralschoul zu Bruch op de Wee vun enger Fusioun waert goen. Éischt Étappe as et elo eng nei a.s.b.l. an d’Liewen ze ruffen an daer déi aktuell Komitéememberen vun deenen zwou Associatiounen sech kënnen aktiv bedeelegen. Mir sin der Meenung dass mer dann prett sin fir een neien Challenge wann...

Read More