Hei sin puer Andréck vun der Kleeserchersféier den 03/12/17 zu Béiwen am Centre Culturel „am Lëtschert“ organiséiert vun der Gemeng Béiwen/Attert zesummen mat der Elterevereenegung Béiwen/Attert.

Fotoen goufen vum Här Rodenbour zur Verfügung gestallt.