Léif Elteren,

Mat dësem Schreiwes, invitéiert de Comité vun der Elterevereenegung vun der Schoul Béiwen/Atert Iech ganz häerzlech op hier

Generalversammlung

Donneschtes, den 11. Oktober 2018 um 19h30

Am Festsall „Scheier“ zu Bëschdref

Ordre du jour:

 • Usproch vun der Madame Presidentin
 • Rapport vun den Aktivitéiten 2017/2018 vum Sekretär
 • Bilan vum Caissier, Ofhuelen vun de Konten vun de Keessereviseuren an d’ Walen vun de Keessereviseure 2018/2019
 • Festsetzen vum Joresbäitrag
 • Austriedend a net méi erëm ze wielen: Marie-Paule Schreiner-Mergen, Conny Nelissen-Buttel
 • Walen vu néie Memberen fir de Comité
 • Aktivitéite fir 2018/2019
 • Verschiddenes

Den Owend schléisse mir matt engem Patt of.

Mat frëndleche Gréiss

Stefanie Edert-Block

Presidentin

All Persoun déi interesséiert ass, an de Comité vun der Elterevereenegung ze kommen, ka hier Kandidatur bis den 11. Oktober 2018 stellen. Einfach den ënneschten Deel ausfëllen an u folgend Adress schécken:

Mme Stefanie Edert-Block, 8, um Knapp, L-7433 Grevenknapp.

N.B. D ’Kandidate mussen ee Kand an der Primärschoul Béiwen/Atert hunn.

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

Ech, (Numm)……………………………………(Virnumm)………………………………………………………

Adress………………………………………………………………………………………………………………..

Telefon…………………………………..GSM……………………..……E-Mail…………………………………………

Stellen meng Kandidatur fir ee Posten am Comité vun der Elterevereenegung vun der Schoul Béiwen/Atert

Datum & Ënnerschrëft…………………………………………………………

 

 

Chers parents,

Par la présente, le comité de l’Association des parents d’élèves de l’école de Boevange/Attert a l’honneur de vous inviter à son 

Assemblée Générale

Jeudi, le 11 octobre 2018, à 19h 30,

 à la salle de fêtes « Scheier  » à Buschdorf

Ordre du jour :

 • Mot de bienvenue de Mme la présidente
 • Rapport d’activités 2017/2018
 • Bilan du caissier, approbation des comptes par les réviseurs de caisse 

et élection des réviseurs de caisse 2018/2019

 • Fixation de la cotisation annuelle
 • Election des nouveaux membres au comité 
 • Sortants et non rééligibles : Marie-Paule Schreiner-Mergen, Conny Nelissen-Buttel 
 • Activités futures 2018/2019
 • Divers

La soirée sera clôturée par un verre d’amitié.

Avec nos salutations amicales,

Stefanie Edert-Block

Présidente

Toute personne ayant intérêt à une candidature dans le comité de l’association des parents, veuillez envoyer ce talon à notre présidente :

Mme Stefanie Edert-Block, 8, um Knapp, L-7433 Grevenknapp avant l’assemblée générale le 11 octobre 2018
N.B. Les candidats doivent avoir des enfants dans l’école fondamentale Boevange/Attert.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Je soussigné, (Nom)…………………………… (Prénom)…………………………….

Adresse………………………………………………………………………………….

Téléphone………………………………….Gsm………………………………………E-mail …………………

pose ma candidature pour un poste au sein du comité de l’association des parents d’élèves de l’école de  Boevange/Attert

Signature :…………………………………………

 

Flyer Generalversammlung