— LU —

Léif Elteren,

Um Ufank vum neie Schouljoer wëllen d’Memberen vum Comité vun der Elterevereenegung vun der Schoul Béiwen Iech häerzleschst begréissen. Wéi all Joer wäerte mir ons och dëst Joer fir d’Interessie vun de Schüler an hiren Elteren asetzen. Donieft ënnerstëtze mir och och mat finanzielle Mëttele Aktivitéiten op schouleschem wéi och ausser-schouleschem Plang, déi nëmmen duerch är Ënnerstëtzung méiglech sin:

 • Niklosfeier
 • Liichtmëssdag
 • Informatiouns- an Austauschowender fir d’Elteren
 • Kannerbicherausstellung
 • Coupe scolaire
 • Schoulsportdag
 • Schoulfest
 • Aktivitéiten (Ausflich, Kannermolatelier, Schlittschongpiste,…)

Fir dëst kënne finanziell besser ëmzesetzen sin mir op är Memberschaft ugewisen. Ënnerstëtzt eis wegl., andeems Dir Member an eiser Elterevereenegung gitt, duerch iwwerweisen vun engem Joresbeitrag vun 8€ pro Famill op onse Konto bei der Raiffeisenbank. Ab dem Joer 2019 gëllen vergënnschtecht Tarifer fir eis Memberen bei zuelräichen Aktivitéiten.

Bic-Code : CCRA LULL

IBAN : LU55 0090 0000 2194 0606

Kommunikatioun : Cotisatioun 2018/2019 & är Email-Adress

Fir reegelméisseg iwwert eis laafend Aktivitéiten informéiert ze ginn, kennt Dir är Email-Adress um Virement uginn fir Iech fir eis Newsletter @ duerch at unzemellen. Mir versëcheren Iech, är Donée’en net weiderzegin an se just fir d’Verschécke vun Informatiounen betreffend eis Aktivitéiten an dem Schoulliewe ze notzen.

Wann Dir Froen hutt oder Loscht an Zäit geleegentlech am Interêt vun den Schoulkanner eng Hand bei eisen Aktivitéiten mat unzepaken, dann mellt iech iwwert eisen Internetsite www.evbeiwen.lu

Jiddereen ass häerzlech wëllkomm an mir freeën eis iwwert all Hëllef.

Mir soen Iech VILLMOLS MERCI fir är Ënnerstëtzung!

Fir de Comité :

 

Luc Scholtes          Tina Heinz-Grohs          Tania Jacoby-Steffes

Président                       Secrétaire                           Trésorière

Adresse de correspondance : Luc Scholtes 1, op d’Heid L-7417 BROUCH/MERSCH luc.scholtes@icloud.com

FR —

Cher(s) parent(s),

En ce début d’une nouvelle année scolaire, les membres du comité de l’association des Parents d’Elèves vous souhaitent une bonne rentrée. Comme chaque année, il nous tient à coeur de défendre les intérêts des élèves et leurs parents. De plus, nous organisons et soutenons différentes activités scolaires et parascolaires. Celles-ci sont rendues possibles grâce à votre soutien: 

 • Fête de Saint Nicolas
 • Fête de la Chandeleur
 • Soirées d’échanges et d’informations pour parents
 • Exposition de livres d’enfants
 • Coupe scolaire
 • Journée sportive scolaire
 • Fête scolaire
 • Activités (Excursions, Atelier de peinture, Patinoire,…)

C’est pourquoi, chaque cotisation est importante. Soutenez-nous en devenant membre de notre association en versant la cotisation annuelle de 8€ par famille sur notre compte auprès de la banque Raiffeisen. A partir de l’année 2019 des tarifs reduits ont cours pour nos membres lors de nombreuses activités.

Bic-Code : CCRA LULL

IBAN : LU55 0090 0000 2194 0606

Communication : Cotisation 2018/2019 & adresse e-mail

Pour être informé régulièrement sur nos activités courantes, vous pouvez ajouter votre adresse email  sur votre virement pour recevoir notre newsletter (@ ersetzen)  Vos données personelles restent confidentielles. Nous les utilisons uniquement pour vous envoyer des informations concernant nos activités et la vie scolaire.

Si vous avez envie de nous donner de temps en temps un coup de main ou si vous avez des  questions supplémentaires, n’hésitez pas à nous contacter via notre site internet www.evbeiwen.lu

Chacun(e) est le (la) bienvenu(e) et nous apprécions toute aide .

D’ores et déjà un grand Merci de votre soutien!

Pour le comité,

Luc Scholtes          Tina Heinz-Grohs          Tania Jacoby-Steffes

Président                       Secrétaire                           Trésorière

Adresse de correspondance : Luc Scholtes 1, op d’Heid L-7417 BROUCH/MERSCH luc.scholtes@icloud.com