Liichtmëssdag, den 2. Februar 2019

Fête de la Chandeleur, le 2 février 2019

D’Elterevereenegung Béiwen/Atert hëlleft wéi all Joer de Kanner aus dem Cycle 4.2 bei der Organisatioun vum Liichtmëssdag.

L’association des parents d’élèves Boevange/Attert soutient comme chaque année les élèves du cycle 4.2 lors de l’organisation de la fête de la chandeleur.

Treffpunkt an deenen eenzelen Dierfer: / Lieux de rendez-vous dans chaque village:

Brouch / Brouch @ 17:00 Auer bei der Kierch / auprès de l’Église

Luc Lanser, Tel.: 661 263 690 (gedeelt gëtt an der Koll / partage à la „Koll“)

Béiwen / Boevange @ 17:00 Auer bei der Schoul / auprès de l’école

Tania Jacoby, Tel.: 621 311 398 (gedeelt gëtt an der Schoul / partage à l’école)

Gréiweknapp / Grevenknapp @ 17:00 Auer Spillplaz – Nei Cité / aire de jeux Nei Cité

Steffi Edert, Tel.: 661 900 606 (gedeelt gëtt um Knapp Nr. 5 / partage au N° 5 um Kapp)

Bëschdref / Buschdorf @ 17:00 Auer Busarrêt virun der Maison Relais / arrêt de bus

Frutz Frin, Tel.: 621 505 660 devant Maison Relais (gedeelt gëtt an der Scheier / partage à la „Scheier“)

Duerno hëllefe mir de Kanner beim Deelen. Denkt drun, eng Plastikstut fir d’Séissegkeeten mat-zebréngen! Fir Iessen a Gedrénks ass gesuergt (Schoki, Bréidercher). Mir fréen eis iwert all Kuch deen d’Elteren matbréngen.

Nous aidons lors du partage, n’oubliez pas votre sac en plastique. Nous offrons également du chocolat chaud et des petits pains garnis, l’un ou l’autre gâteau de la part des parents sera également les bienvenus.

OPGEPASST: D’Elterevereenegung iwwerhëlt keng Responsabilitéit fir d’Kanner beim Liichten. Mir wiere frou, wann d’Elteren déi méi jonk Kanner um Tour begleede géifen. De Lampion ass obligatoresch!

ATTENTION: L’Association des Parents d’Élèves n’est en aucun cas responsable de la sécurité des enfants lorsque ceux-ci parcourent les rues pour „Liichtmëssdag“ Les parents des enfants du cycle 1 sont priés d’accompagner leurs enfants. Le lampion est obligatoire!

Flyer Liichtmessdag 2019