Am Kader vun der Kleeserchersfeier an dem Chrëschtmaart 2015, huet d’Elterevereenegung sech dem Léierpersonal ugeschloss an eng Spent vu 500€ un d’Associatiounen Ile aux clowns an Eng Hand fir all Kanner gemaach.

Deenen zwou Organisatiounen weiderhi vill Erfolleg mat hire flotten Aktiounen.