D‘ Elterevereenegung aus der Gemeng Béiwen ass eng „Association sans but lucratif“.

De Comité kënnt regelméisseg zesummen, fir aktuell Ugeleeënheeten ze bespriechen a Projeten auszeschaffen.

Ons Objektiver

  • d’Interesse vun de Schüler vertrieden a sech fir d’Wuelbefanne vun de Kanner asetzen
  • Weiderbildungen organiséieren, fir d’Elteren an hirer Erzéiung z’ënnerstëtzen
  • Léier- an Erzéiungspersonal ënnerstëtzen

Ons Prioritéiten

  • d’Sécherheet an der Schoul an um Schoulwee
  • den Informatiounsaustausch wat d’Schoul ubelaangt op nationalem a besonnesch op lokalem Niveau
  • d’Matfinanzéiere vu Schoulprojeten a Schoulmaterial
  • d’Ënnerstëtzung vun de schouleschen Aktivititéiten wéi de Sportsdag, d’Coupe Scolaire, d’Schoulfest…
  • Organiséiere vun Aktivitéiten wéi Liichtmëssdag, Kleeschen, Bicherausstellung…

Wee ka Member ginn?

All d’Eltere vun de Schüler aus der Schoul Béiwen si wëllkomm. Wann der Loscht hutt am Interêt vun de Schoulkanner eng Hand matt unzepaken, mellt Iech bei engem vun de Comitésmemberen.